Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Projekt: „Wspólne działanie”

 Projekt nr RPLD.11.03.01-10-0012/17 pn. ”Wspólne działanie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 Celem projektu jest zwiększenie- we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym- jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa oraz w Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 82 uczniów w/w placówek (15K/67M), poprzez podniesienie kompetencji  zawodowych 10 nauczycieli (3K/7M) kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży, doradztwa zawodowego oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych w zakresie: gastronomii, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, stosowania środków ochrony roślin, uprawnień operatorów wózków jezdniowych, spawania MAG, w terminie od 01.02.2018  r. do 31.01.2020 r.

Grupę docelową projektu stanowią: Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa (w ramach którego funkcjonują Szkoła Branżowa I  Stopnia oraz Technikum) oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku, placówki prowadzące kształcenie zawodowe oraz ich uczniowie i nauczyciele kształcenia zawodowego.

Zadanie nr 1: Dodatkowe specjalistyczne zajęcia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy.

Zadanie nr 2: Kurs Kierowca- operator wózków jezdniowych podnośnikowych spalinowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej.

Zadanie nr 3: Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu usług gastronomicznych.

Zadanie nr 4: Dodatkowe specjalistyczne zajęcia z zakresu mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Zadanie nr 5: Dodatkowe specjalistyczne zajęcia z zakresu spawania łukowego metodą topliwą w osłonie gazów aktywnych  (MAG).

Zadanie nr 6: Zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego dla uczniów ZS/MR  i CKP w Piątku, uczestników zadań 1-5.

 

 

ł

Projekt nr RPProjekt nr RPLD.11.03.01-10-0012/17 pn. ”Wspólne dziaanie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

 REGULAMIN PROJEKTU Z ZASADAMI REKRUTACJI

„Wspólne działanie”

Nr Projektu RPLD.11.03.01-10-0012/17

w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działania dla Osi XI.3 Kształcenie zawodowe

Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 Projekt realizowany jest w okresie 01.02.2018r.-31.01-2020r.

      I.   Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie:„Wspólne działanie”realizowanego w ramach Osi priorytetowej – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt realizowany jest przez Powiat Łęczycki/Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku
 3. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Projekcie oraz zasady organizacji poszczególnych działań w ramach Projektu.
 4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu sprawuje Koordynator Projektu.
 5. Wszystkie decyzje podejmowane w oparciu o regulamin są zgodne z:

a)      zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe.

b)      umową o dofinansowanie Projektu.

   II.     Cel projektu

 Celem projektu jest zwiększenie- we współpracy z otoczeniem społeczno- gospodarczym- jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku, ukierunkowane na poprawę zdolności zatrudnienia 82 uczniów w/w placówek (15K/67M), poprzez podniesienie kompetencji zawodowych 10 n-li (3K/7M) kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych. Organizację staży, doradztwa zawodowego oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych w terminie od 01.02.2018r.-31.01.2020r.

Grupę docelową projektu stanowią Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa (ZSMR) w Piątku w ramach którego funkcjonują Szkoła Branżowa i Technikum oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Piątku.  Aktualna liczba uczniów w ZSMR wynosi: 225 (35K/190M).

 III.     Zakres wsparcia

Projekt pn. „Wspólne działanie” obejmuje wsparciem uczniów ZSMR poprzez udział uczniów w:

 1. Dodatkowe specjalistyczne zajęcia z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy umożliwiające uczniom kształcącym się w zawodach Technik Agrobiznesu i Technik Mechanizacji Rolnictwa oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych – 16h/gr.*2ed.=32h
 2. Kurs kierowca- operator wózków jezdniowych podnośnikowych spalinowych wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej dla uczniów kształcących się w Zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki umożliwiające uczniom podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych- 233h/gr.*2ed.=466h
 3. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu usług gastronomicznych dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych umożliwiające podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych- 60h/gr.*2ed=120h
 4. Dodatkowe specjalistyczne zajęcia z zakresu mechanizacji rolnictwa i agrotroniki dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa oraz Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych

a)      zajęcia specjalistyczne z zakresu agrotroniki- 60h/gr.*2ed.=120h

b)      zajęcia specjalistyczne z zakresu mechanizacji rolnictwa- 60h/gr.*2ed.=120h

 1. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu spawania metodą łupkowego metodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG) dla uczniów kształcących się w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa, Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki umożliwiające podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych- 180h/gr.*2ed.=360h
 2. Doradztwo edukacyjno- zawodowe dla uczniów 284h:

a)      grupowe 10h/gr.*12gr.=120h

b)      indywidulane 2h/os.*82 os.=164h

 1. Staże zawodowe realziowane we współpracy z pracodawcami (150h/ucznia)

oraz udział nauczycieli w:

 1. Szkoleniu dla n-li z zakresu obsługi zakupionego sprzętu
 2. Studiach podyplomowych z zakresu Agrotroniki

 IV.     Kryteria uczestnictwa

 Kryteria formalne:

*w przypadku uczniów:

- status ucznia Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku

- zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie (w przypadku niepełnoletnich uczniów);

*w przypadku nauczycieli:

- status nauczyciela kształcenia zawodowego/instruktora praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku i/lub Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP)

Kryteria merytoryczne:

*w przypadku uczniów -kryteria zróżnicowane do poszczególnych zajęć:

-zgodność zajęć/szkoleń w projekcie z kierunkami kształcenia;

- pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych: + 1 pkt. za każdy poziom powyżej oceny dostatecznej

- frekwencja na zajęciach min 60%: 1pkt. +1 pkt. za każde 5% powyżej

*w przypadku nauczycieli:

- zgodność tematyki studiów/szkolenia z kierunkiem nauczania: 1 pkt.

 Kryteria dodatkowe/ premiujące:

- uczestnik projektu z ob. wiejskich– 2pkt.

- dziewczęta (do zajęć z informatyki) – 2 pkt.

O miejscu na liście uczestników decydować będzie liczba uzyskanych punktów po spełnieniu przez potencjalnych uczestników kryteriów formalnych, merytorycznych i premiujących.
W przypadku tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

   V.    Procedura rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona jest przez Koordynatora w CKP;
 2. Zgłoszenia do uczestnictwa w Projekcie dokonuje się za pomocą formularza zgłoszenia uczestnika do projektu zamieszczonego i dostępnego na stronie www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl oraz w biurze projektu w CKP, pok. nr 2.
 3. Wymagane dokumenty należy czytelnie wypełnić i podpisać, w przypadku osób niepełnoletnich dokumenty podpisują rodzice lub opiekunowie prawni, a następnie złożyć biurze projektu w CKP, pok. nr 2.
 4. Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona dwukrotnie w niżej wymienionych terminach:

¾    Luty  2018 r.

¾    Luty 2019 r.;

            5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym będzie dokonana przez Koordynatora Projektu;

             6. O ostatecznym zakwalifikowaniu uczestników będzie decydowało spełnienie wymagań przedstawionych w

                niniejszym regulaminie, liczba uzyskanych punktów oraz kolejność zgłoszeń;

            7. Proces rekrutacji przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości płci;

           8. Produkty i działania służące rekrutacji uwzględniać będą zasadę dostępności i niedyskryminacji:

 • - zgodność ze standardem WCAG 2.0,
 • - możliwość korzystania z tłumaczeń na jęz.migowy i z asystentów osoby z niepełnosprawnościami.
 • - informacja o dostępności architektonicznej- brak dostępności,
 • - w sytuacji pojawienia się w projekcie specjalnych potrzeb osób lub osoby z niepełnosprawnościami, w celu  
 •   zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa tych osób w projekcie zostanie zastosowany mechanizm
 •   racjonalnych usprawnień
 • 9. Informacje o zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w projekcie zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej znajdującej się przy biurze projektu.

      VI.    Prawa Uczestnika projektu

 Każdy Uczestnik projektu ma prawo do:

a) bezpłatnego udziału w zajęciach dodatkowych w ramach projektu,

b) nieodpłatnego otrzymania pomocy dydaktycznych do prowadzonych zajęć, zgodnie z założeniami projektu,

VII.   Obowiązki Uczestnika projektu

 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do :

a) zapoznania się z niniejszym regulaminem,

b) podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie ( w imieniu niepełnoletniego uczestnika podpisuje rodzic/ prawny opiekun),

c) uczestniczenia w zajęciach , na które został zakwalifikowany

d) usprawiedliwiania wszystkich nieobecności ( w projekcie dopuszcza się maksymalnie do 20 % usprawiedliwionych nieobecności)

VIII.      Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje przez cały okres realizacji Projektu.
 2. Uczestnicy projektu zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu
  oraz stosowania się do niego.
 3. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regu
  1. Regulaminu.
  2. Regulamin projektu dostępny jest na stronie internetowej projektu www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl oraz w biurze projektu w CKP pok. Nr 2 przy ulicy Kutnowskiej 19 w Piątku.