Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Dzisiejszy Piątek

Piątek jest położony jest w geometrycznym środku Polski - (52°04'N,19°28'E (doc.)

w widłach Maliny i Moszczenicy, na skrzyżowaniu dróg Kutno - Łódź i Łęczyca - Łowicz.

Położenie w centrum kraju, na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych, czyni ten obszar łatwo dostępnym.

Równinny teren, urozmaicony jest dolinami niewielkich rzek oraz wydmami śródlądowymi. Przecina go z południa na północ największa rzeka Moszczenica, będąca dopływem Bzury, płynącej po północnej granicy gminy z zachodu na wschód pradoliną warszawsko-berlińską. Cały obszar leży w obrębie moreny dennej zlodowacenia środkowopolskiego, stąd w podłożu występują gliny, piaski i żwiry. Wykształciły się na nich mało żyzne gleby brunatne i płowe.

Jedynie 7,8 % powierzchni stanowią lasy, które zachowały się we wschodniej i południowej części gminy. Dla ochrony unikatowych gatunków ptaków pradolinę warszawsko-berlińską na odcinku wyznaczającym północną granicę gminy Piątek objęto programem Natura 2000. Podobnie interesujący przyrodniczo jest rezerwat „Silne Błota" chroniący torfowisko z niewielkim jeziorkiem w lesie witowskim. Pojedyncze pomniki przyrody - drzewa występują w Pęcławicach, Witowie i Pokrzywnicy.   Ciekawy z punktu widzenia przyrodniczego jest także punkt widokowy „Łysa Góra" w Oreniczkach, prawdopodobnie pozostałość większego kompleksu wydm, wykorzystywana w średniowieczu jako grodzisko.

Współczesny Piątek jest rozległą osadą o miejskim charakterze zabudowy. Najpiękniej prezentuje się Rynek zamieniony na skwer nowoczesną bryłą budynku Urzędu Gminy w narożniku pierzei północnej, na miejscu XIX-wiecznego ratusza.

 

W Piątku znajduje się geometryczny środek Polski.

Geometryczny środek Polski znajduje się w miejscowości Piątek (województwo łódzkie). Wyznaczony został w miejscu przecięcia się ortodrom przekątniowo łączących wierzchołki opisanego wokół Polski czworokąta złożonego z równoleżników i południków, przechodzących przez najdalej na północ (Jastrzębia Góra), południe (Opołonek), wschód (kolano Bugu koło Zosina) i zachód (zakole Odry koło Cedyni) wysunięte punkty terytorium Polski.

Tak wyznaczony środek nie jest środkiem ciężkości figury geometrycznej o kształcie Polski i jest jedynie uznawanym zwyczajowo środkiem umownym. Odpowiada on intuicyjnemu rozumieniu pojęcia środka w przypadku Polski. W przypadku ogólnym podany powyżej sposób określenia położenia środka mógłby dawać rezultaty absurdalne, a nawet nie być możliwy do zastosowania.

Hala sportowa

Kompleks oświatowy w Piątku

Centrum Piątku