Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku

ul. Kutnowska 19

99-120 Piątek

(24) 389-41-00

Jesteś tutaj: Start / Wolontariat / Regulamin

Regulamin

Motto:

 

"Człowiek jest wielkim
nie przez to co posiada
lecz przez to kim jest
nie przez to, co ma
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

Jan Paweł II

 

Regulamin

Szkolnego Klubu Wolontariusza

W Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku


I. Postanowienia ogólne:

1.                         Wolontariat to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko-przyjacielskie,

2.                   Wolontariuszem może być każdy, kto chce służyć pomocą potrzebującym w różnych dziedzinach życia społecznego,

3.                   Szkolny Klub Wolontariusza jest inicjatywą młodzieży, skierowaną do uczniów, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, czynnie reagować na potrzeby środowiska lokalnego, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne,

4.                   Szkolny Klub Wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać  innym.


II. Cele i zakres działania:

1.      Celem Szkolnego Klubu Wolontariusza jest:

 • zaangażowanie młodzieży szkolnej do świadomej, dobrowolnej inieodpłatnej pomocy innym
 • rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności oraz zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • podejmowanie aktywnych działań w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego
 • stwarzanie przestrzeni dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej
 • promocja idei wolontariatu w szkole
 • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy

2.       Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest gmach Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku.

3.       Szkolny Klub Wolontariusza angażuje się:

 • do działań o charakterze akcyjnym (np. dystrybucja plakatów, porządkowanie nagrobków, pomoc przy organizowaniu imprez okolicznościowych itp.)
 • do działań o charakterze regularnym i programowym


III. Wolontariusze:

1.       Wolontariuszem może być każdy, kto świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie pragnie służyć innym.

2.     Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariusza może zostać każdy uczeń ZSMR w Piątku.

3.     Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza:

 • respektują zasady działania Klubu po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na taką działalność
 • angażują się w działania Klubu w wymiarze, który nie utrudni im nauki ipomocy w domu
 • systematycznie uczestniczą w spotkaniach, warsztatach

i prelekcjach

 • zgłaszają swoje propozycje, inicjatywy, uwagi i spostrzeżenia odnośnie pracy Klubu
 • propagują ideę wolontariatu
 • poprzez własny przykład propagują postawę życzliwości, wrażliwości, bezinteresowności i odpowiedzialności
 • starają się przestrzegać zasad zawartych w Karcie Wolontariusza oraz w Regulaminie Klubu.


IV.   Struktura Klubu:

1.       Szkolny Klub Wolontariusza ma:

 • Lidera
 • Członków

2.     Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekują się nauczyciele - koordynatorzy

V.    Obszary działania:

Szkoła:

 • tworzenie grup uczniowskich,
 • korepetycje koleżeńskie,
 • działalność edukacyjna, samopomocowa, charytatywna i kulturalna.


Środowisko lokalne:

 • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piątku,
 • współpraca z placówkami edukacyjnymi (szkoły, świetlica, przedszkole),
 • współpraca z innymi organizacjami lokalnymi


VI.   Majątek i fundusze:

1.       Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Klubu.

2.     Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się zespół koordynatorów.


VII.  Nagradzanie wolontariuszy:

1.       Przynajmniej raz w roku zostaje zorganizowane spotkanie wszystkich wolontariuszy i koordynatorów, podsumowujące działalność członków Klubu w danym roku szkolnym

2.     Wolontariuszy nagradza się poprzez wyrażenie uznania słownego, pochwałę na forum szkoły, umieszczenie nazwisk w gazetce szkolnej, wręczenie listów pochwalnych i dyplomów

4.     Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza

Nasi wolontariusze:

Jarosław Ludwiczak, Tomasz Stachowicz, Dawid Szadkowski, Jacek Więckowski, Artur Krysiak, Artur Legienza, Joanna Ostrowska, Patrycja Brzozek, Agnieszka Szewczyk, Paulina Gładysz, Monika Bartosik, Małgorzata Białas, Żaneta Majsik, Bartłomiej Kołodziejski, Krzysztof Głuchowicz, Paula Pajor, Agnieszka Pajor, Sylwia Rzeźniczak, Karolina Cybulska, Dariusz Milczarek, Sylwia Kmieciak, Joanna Szewczyk, Agnieszka Matusiak, Mateusz Borsiak, Przemysław Wiankowski.